Menedzsment
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. július 24. péntek, 12:59

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a projekt főkedvezményezettje.

Alapadatok

Név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)

Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52.

Jogi státusz: Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH: 312)

Jogosultsági feltételek: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben szereplő jogosultsági feltételeknek való megfelelés


Projektgazda bemutatása

Az Intézet jogelődje az 1990-ben megalapított Nemzeti Szakképzési Intézet, melyből 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő háttérintézmények rendszerének átalakításáról szóló 15/2006. SZMM utasításra, továbbá az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények változásaira tekintettel a Nemzeti Szakképzési Intézet bázisán 2007. január 1-jével került kialakításra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Salgótarjáni Képző Központja, valamint az OM Alapkezelő Igazgatóságának a szakképzési alap és hozzájárulás kezelésével foglalkozó szervezeti egységei, továbbá az Observatory Iroda jogutódja.

Az Intézet feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI., a felnőttképzéséről szóló 2001. évi CI., a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvények, valamint, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet jelöli ki.

Az NSZFI a szakképzés ágazati irányításáért felelős minisztérium fejlesztő-szolgáltató intézeteként közel két évtizedes szakképzés-fejlesztési múlttal rendelkezik. Hazai szakmai kapcsolatai kiterjednek a szakképzésben érdekelt szociális partnerek – munkaadói és munkavállalói – érdekképviseleti szervezeteire, a gazdasági kamarákra, a szakképesítésekért felelős minisztériumokra, valamint e minisztériumok fejlesztő intézeteire, a tudományos élet oktatással-képzéssel, szakképzés-felnőttképzéssel foglalkozó szakembereire. Jelentős hazai forrásból és külföldi támogatásból, hitelből megvalósuló fejlesztés eredményes, szakszerű és szabályos lebonyolítása, lezárása van az Intézet mögött. Nemzetközi kapcsolatrendszere is kiterjedt: külföldi oktatási intézmények, a hozzá hasonló státuszú kutató-fejlesztő intézetek, minisztériumok stb.

A projekt keretében zajló fejlesztés vagy valamely korábbi fejlesztésre épül, annak szerves folytatásaként, vagy olyan feladat, amely az Intézet alapfeladatához kötődik, a múltban már eredményesen végrehajtott hasonló programokat


Menedzsment

Nagy László

főigazgató

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet első számú vezetőjeként irányítja és felügyeli a teljes projekt megvalósítási folyamatát.

Modláné Görgényi Ildikó

főigazgató-helyettes

A feladata projekt teljes időszakának, folyamatának operatív irányítása, menedzselése, az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. Koordinálja és támogatja a fejlesztések végrehajtásához szükséges rendszerek kialakítását és modellek kidolgozását.

Juhászné Víg Éva

programiroda-vezető

Koordinálja alprojektvezetőkkel együttműködve a projekt szakmai termékeinek létrehozását, eredményeinek következetes bevezetését, alkalmazását, ellenőrzi az alprojektek időkereteinek, költségvetésének, a szinergiáknak az érvényesülését. Menedzseli a közös és egyedi kockázatok központi nyilvántartását. Felügyeli a projekt minőségirányítási előírásainak való megfelelést, valamint koordinálja az ellenőrző tevékenységet a projektgazda-szervezet és a külső vagy belső, minőségbiztosításban érdekelt személyek vagy szervezetek között. Kapcsolatot tart a projektszervezeten belüli egységekkel, valamint a külső partnerekkel, a nyilvánossággal, biztosítja a projektgazda kommunikációs stratégiájához való illeszkedést. Biztosítja a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételek és elvárások alapján az elszámolások, hiánypótlások megszervezését.

A projektvezető felelőssége a projekt korlátain belül a célkitűzések megvalósítása:

 • Irányítja a projektcélok elérése érdekében végzett munkát.
 • Figyelemmel kíséri a humánerőforrás-kapacitás optimális felhasználását.
 • Ellenőrzi a terv szerinti forrásfelhasználást.
 • Ellenőrzi a projekt szakmai megvalósulását.
 • Menedzseli a projekt minőségét, kezeli a projekt-szintű kockázatot.
 • Feladata a külső és belső információs csatornák kialakítása, működtetése.
 • Képviseli a projektet a projektgazda felső vezetésének egyetértésével, a kommunikációs szabályzatban foglaltak szerint.
 • Kapcsolatot tart a projektben együttműködő partnerekkel.
 • Felelős az általa irányított munkák szakmai minőségéért és a feladatok elvégzéséhez biztosított anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért.
 • Felelős az anyagi erőforrások tervezéséért, felhasználásáért.
 • Felel a határidőre történő pénzügyi elszámolásért, a könyvvizsgálat és az esetleges hiánypótlás megszervezéséért.
 • Felel a féléves beszámoló összeállításáért, határidőre történő teljesítéséért, hiánypótlásért.
 • A helyszíni ellenőrzések személyi, tárgyi és dokumentatív feltételeinek biztosításáért.

Petrovics Nándor

fejlesztési vezető

 • Felelős a 3-4-5. alprojekt fejlesztési megvalósulásának szakmai ellenőrzéséért.
 • A további alprojektnél szakmai tanácsadóként részt vesz a folyamatokban.

Feladata:

 • A szakmai munka támogatása, a fejlesztés időbeli ütemezésnek megfelelő előrehaladás figyelemmel kísérése, regisztrálása.
 • A szükséges és elfogadott változtatások megtervezése, a végrehajtás ellenőrzése.
 • A projekten belüli fejlesztési területek munkájának összehangolása, a szinergikus pontok biztosítása.
 • A 3-4-5 alprogram féléves beszámolóinak szakmai megfelelőségének felügyelete.
 • A szakmai szervezetek véleményének egyeztetése, a Felügyelő Tanács, Tanácsadó Testület által jóváhagyott változtatási igények beépítése a fejlesztő munkába.
 • Folyamatos kapcsolattartás az alprojektek tanácsadó testületeivel.

Pálos Noémi

kontrollingvezető

 • Tervezi a kontrolling csoport tevékenységét.
 • Véleményezi és jóváhagyja a feladatkísérő lappal átadott szerződéstervezeteket, sablonokat, mellékleteket.
 • Ellenőrzi, jóváhagyja a közbeszerzési anyagokat ESZA-nak történő megküldés, majd a megjelentetés előtt.
 • Ellenőrzi és jóváhagyja a megbízási szerződésekhez kapcsolódó (alprojektek által előkészített és az alprojektvezető által elfogadott) dokumentumokat, termékeket a következő szempontok szerint:
  • a termék megfelel-e a projekttervben és a szerződésben megfogalmazott céloknak, feladatoknak;
  • a dokumentumok formailag és mennyiségileg illeszkednek-e a szerződésben megfogalmazottakhoz, elektronikus formájuk megfelel-e az előírásoknak.
 • A résztermék(ek) és a végleges termék(ek) tekintetében is a számszerűsített és mérhető paraméterek alapján ellenőrzi és jóváhagyja a teljesítésigazolásokat.
 • Javaslatot tesz a dokumentumok, termékek javítására, a kontroller javaslatát jóváhagyja.
 • Az aktuális előrehaladás teljesítését összeveti a projekttervvel; nyomon követi a folyamatok előrehaladását a kitűzött célok és mérföldkövek teljesítése alapján.
 • A közbeszerzési dokumentációt a projekttervnek és a projekt céljainak való megfelelőség szempontjából ellenőrzi, véleményezi, jóváhagyja.
 • Döntéseihez szakmai lektort, auditort vesz igénybe.
 • Ellenőrzi a kontrollerek munkáját.

Nagy Marianna

gazdasági vezető

 • A munkaterv szerinti feladatok végrehajtása, a határidők betartása;
 • Az anyagi források felhasználásának követése, ellenőrzése;
 • A közbeszerzésieljárások előkészítésének támogatása, ellenőrzése;
 • Az időszaki beszámolók határidőre történő elkészítésének koordinálása, ellenőrzése;
 • Kapcsolattartás a projektgazda gazdasági szervezeti egységével.