9. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 15:03

A 9. „Képzési kereslet növelése” alprojekt 2011. április 30-án befejezte szakmai tevékenységét.


A Kormány 2007. július 25-én döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterveiről, melyek alapján megszületett a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése"című kiemelt projekt.

A projekt alapvető célja, hogy az oktatás reformjával összhangban, az államreform részeként és a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, a HEFOP 3.2.1 Központi Programban megvalósított moduláris szakmai képzési szerkezettel erősödjön a szak- és felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodása, a munkaerő-piaci igényekre reagáló képessége, a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével járuljon hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez, és a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciájával elégedettebbek legyenek a munkáltatók.

Mint a szakmai fejlesztés előzményeinek megalkotóját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) projektgazdaként a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet jelölte meg. "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című program keretében a "Képzési kereslet növelése" alprojekt feladata, hogy a megvalósuló fejlesztéseket bemutassa és megismertesse az ország lakosságával.

A kohéziós alapokból nyújtott támogatás eredményes felhasználása érdekében NFÜ meghatározta a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeinek paramétereit (www.nfu.hu/arculatok). A kedvezményezett felelőssége, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségek, a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása az 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet, a 255/2006. (XII.8.) Korm. Rendelet, illetve a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletekben foglaltak szerint teljes körű legyen.

Ennek megfelelően a program összes tevékenysége esetében ezeket a szabályokat kell alkalmaznunk, ezért alprojektünk fontos feladata, hogy átfogóan érvényesítse és ellenőrizze az összes kapcsolódó - a jelen fejlesztéssel összefüggő - tájékoztatási célú anyag megfelelését ezen szabályoknak.

Jelen alprojekt elsődleges feladata a tájékoztatás. A kommunikációs stratégia megvalósítását lokális (helyi, regionális, megyei), illetve globális szintekre kívánjuk meghatározni. A lokális szint kommunikációja esetében a szakmaiság hangsúlyozása, a globális szinten populárisabb eszközökkel történő szemléletformálás a cél.

A lokális kommunikációs tevékenység része és egyben alappillére egy felmérés, amely a hátrányos helyzetűek informáltságára, tájékozottságára irányul, a számukra indított képzésekre, elhelyezkedési esélyeikre vonatkozóan. Ezekre az alapokra támaszkodva állítunk fel egy országos disszeminációs hálózatot, amelynek feladata, hogy ez a célcsoport több és célzottabb információhoz jusson. A regionális szintű szakértői hálózat másik, folyamatos feladata lesz, hogy különböző kulcskérdésekben szondázza a célcsoport szereplőit. Ezek a felmérések alapul szolgálhatnak a területet érintő központi intézkedések súlypontjainak meghatározásához.

A kommunikációban nagyon fontos elem a weboldal, amely jellegéből fakadóan alkalmas az információk közvetlen célcsoporthoz történő gyors eljuttatására, illetve arra is, hogy ezen a csatornán keresztül széles tömegeket lásson el naprakész információval. Ezt a weblapot interaktívvá kívánjuk tenni, hogy az érdeklődők visszacsatolásait értékelve hatékonyabb lehessen a működésünk.

A globális szinten történő kommunikáció célja, hogy megteremtsük a projekt pozitív imázsát, és ezen keresztül emelkedjen a magyarországi szak- és felnőttképzés presztízse. Ezen cél végrehajthatósága érdekében meghatározzuk az általunk leginkább hatékonynak ítélt eszközöket és azok arányait. Ez igen komplex tevékenység, így szükségesnek tartjuk, egy kvantitatív, kérdőíves kutatás elvégzését az ország 7 régiójában, a program a célcsoportjait reprezentáló régiónként legalább 100 fős mintanagyságon, ami azt vizsgálja, hogy mely kommunikációs eszközök érik el leghatékonyabban a projekt célcsoportjait. Erre épül az integrált kommunikációs tevékenység megvalósítása, amely a projekt teljes időtartama alatt különböző intenzitással és eszközökkel kívánja elérni a célcsoportot. Ennek eszközei között szerepel reklámtevékenység nyomtatott és online sajtóorgánumokon, illetve rádiókon keresztül, egy szegmentált célcsoportot célzó PR tevékenység, illetve egy roadshow jellegű rendezvénysorozat. A hatékonyság további növelése érdekében negyedévente értékelésre kerülnek az előző időszak disszeminációs eredményei és ezek alapján súlyozható az egyes eszközök aránya a további időszakra vonatkozóan.

A projekt teljes folyamatát követve készítünk egy módszertani sorozatot, amely a fejlesztés filmes eszközökkel történő bemutatása, archiválása. A projekt végén a rögzített anyagokból olyan film(sorozat) készül, amely az eredmények bemutatásán kívül alkalmas arra, hogy segítségül szolgáljon a hasonló projektek lebonyolításában, feltárva a tervezés és a megvalósítás közben felmerülő nehézségeket.

Módosítás dátuma: 2011. május 10. kedd, 10:03